.apply-info{position: relative;margin: 40px 0;cursor: pointer;} .apply-info img{display: block;width: 100%;} .apply-info .gif{position: absolute;right: 0;top: 0;width: auto;height: 100%;}
树根文化

大树之繁荣,皆因其根!根深则叶茂,根深则茁壮,因此无论风吹雨打,大树始终傲立于天地之间!同理,做企业不是观其规模多大,而是看其抗风险能力有多强,能否可持续发展,造福万物生灵。企业只有根扎于地下,才能盎然挺拔,生生不息,搏击风雨,基业长青!

鄂公网安备 42011202000416号